Aktuális információk álláskeresőknek

Mit kell tennie, ha álláskeresőként szeretné magát regisztrálni?

Keresse fel a lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályát.

Milyen támogatást, segítséget kaphat álláskeresőként?

Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása

A résztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a foglalkoztatás teljes időtartama alatt (támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást előíró támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolás esetén: csak a támogatás folyósítási időtartama alatt) egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyi és helyközi utazási költségnek a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján őt terhelő része, azokban az esetekben, ha a résztvevő a lakóhelye/tartózkodási helye és a foglalkoztatás helyszíne között tömegközlekedési eszközt vesz igénybe. Az utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a.

Mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás)

Támogatás adható a munkaerőpiaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához, amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek.

E támogatás esetében szükséges, hogy a résztvevő bírjon a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendeletben előírt feltételekkel, tehát azoktól eltérni e programelem esetén nem lehet.

Önfoglalkoztatóvá (vállalkozóvá) válás támogatása

E támogatás tekintetében az Flt. és a kapcsolódó végrehajtási rendelet – az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokra vonatkozó – rendelkezéseit a következő eltéréssel szükséges alkalmazni:

 • a projekt keretében csak legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás adható. Vállalkozóvá válás támogatása keretében tőkejuttatás semmilyen formában nem nyújtható a munkaerőpiaci

Képzések támogatása:

A képzés támogatásának célja az elhelyezkedés esélyeinek növelése. Kizárólag olyan képzés finanszírozható, amely a paktum szerinti keresleten alapul és szerepel az illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei Kormányhivatal képzési jegyzékében.

Képzési támogatásként nyújtható:

 • keresetpótló juttatás (a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg: 918,- Ft/hó – 81.530-,- Ft/hó)
 • a képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható:
  • képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó:
   • helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése
   • étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra)
   • szállásköltség térítése
   • gyermekfelügyelet költségtérítése
   • hozzátartozó gondozásának költségtérítése

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá e vizsga napjára kell biztosítani.

Munkaerőpiaci szolgáltatások:

Az ügyfelek részére nyújtható munkaerőpiaci szolgáltatások, az egyének munkaerőpiaci helyzetének javítását segítik, az ügyfél igényeihez igazodó, személyre szabott szolgáltatások formájában.

Az aktuálisan igénybe vehető szolgáltatások köréről, a lakóhely szerinti illetékes, állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi kerületi és járási hivatal foglalkoztatási osztályánál érdeklődhetnek.

 • Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása

A szolgáltatás tájékoztatást ad a térség munkaerőpiaci helyzetéről, a munkaerő kereslet és kínálat helyi jellemzőiről, információt nyújt az elérhető képzésekről is. Fontos részét képezi a szolgáltatás az alkalmi munkavállalással kapcsolatos információk átadásának, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségeknek az ismertetése is.

 •  Munkatanácsadás

A munkatanácsadás segítséget nyújt a pályaválasztásban, pályamódosításban, az egyéni munkaerő- piaci lehetőségek tisztázásában, az elhelyezkedési esélyek növelésében, illetve a munkavállalással kapcsolatos egyéb ismeretszerzésben.

 •  Pályatanácsadás

A pályatanácsadás célja az igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása.

 •  Álláskeresési tanácsadás – Álláskereső Klub

Az álláskeresési tanácsadást azoknak célszerű igénybe vennie, akik munkát akarnak vállalni, valamint álláscéljuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal. Létezik álláskeresési technikákat ismertető foglalkozás, illetve 3 hetes Álláskereső Klub is.

 •  Rehabilitációs tanácsadás

Az egyéni rehabilitációs tanácsadás a megváltozott munkaképességű ügyfelek számára nyújt segítséget a számukra megfelelő munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és megtalálásában. Ezt a tevékenységet segíti a Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) is.

 •  Pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni nem tudók számára az – életvezetésükből, személyiségi problémáikból eredő – elhelyezkedésüket akadályozó tényezőket.

 •  Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.

 •  Mentori szolgáltatás (munkahelyi mentori szolgáltatás is)

A szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahelymegtartásuk elősegítése. A szolgáltatás célja, hogy az ügyfél képessé váljon arra, hogy az egyéni tervében meghatározott lépéseket megtegye, hozzájusson a munkaerőpiaci reintegrációjához leginkább szükséges, megfelelő képzéshez, szolgáltatáshoz és támogatáshoz és ezek realizálásában együttműködő és motivált legyen. Munkaerőpiaci, szociális és mentális helyzetének megoldása és az elhelyezkedés akadályainak elhárulása érdekében megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat, információkat. Felvegye és tartsa a kapcsolatot az állami vagy más szervekkel. Aktívvá váljon az álláskeresésben, képessé váljon az önálló munkába állásra, megtalálja a számára megfelelő munkahelyet. A megfelelő munkahely megtalálása, illetve megtartása érdekében kialakítsa és fenntartsa a támogató kapcsolatrendszerét. Munkahelyén beilleszkedjen, képes legyen a munkaadó elvárásainak megfelelni.

Forrás: nfsz.munka.hu

Scroll to Top